Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

Zrównoważony rozwój

Myślimy o przyszłości

 

Polityka compliance

 

 METRO PROPERTIES posiada rozbudowany program Compliance obejmujący 6 obszarów: oferowanie i wręczanie korzyści, żądanie i przyjmowanie korzyści,

przestrzeganie Prawa ochrony konkurencji, wielokulturowość, równe szanse i tolerancja - czyli zakaz dyskryminacji.

Więcej o polityce Compliance w METRO PROPERTIES

Równość płci

 

 

 


Aktywnie wspieramy rozwój zawodowy kobiet, zapewniając równe szanse rozwoju kariery wszystkim pracownikom bez względu na płeć.

Wśród zatrudnionych pracowników 43% stanowią kobiety, a 57% mężczyźni. Odsetek Pań na stanowiskach menedżerskich wynosi aż 40%.

Zaangażowanie pracowników

 

 

 


W METRO PROPERTIES dużą wagę przywiązujemy do podnoszenia zaangażowania naszych pracowników.

Raz w roku, w ramach badania METRO VOICE, pytamy pracowników o ich opinię na temat środowiska pracy, w którym funkcjonują, a w szczególności: styl i jakość zarządzania, możliwość samorealizacji, docenianie i uznanie dla ludzi. W badaniu uczestniczą wszyscy pracownicy i otwarcie dzielą się swoją opinią. Następnie wyniki są omawiane a postulaty i propozycje wdrażane w życie.

W 2018 roku wskaźnik zaangażowania wyniósł aż 84%!

Wolontariat pracowniczy

 

 

 


Pracownicy METRO PROPERTIES co rok uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Szlachetnej Paczki” wspierając potrzebujące rodziny.

Z inicjatywy samych pracowników wybierany jest cel wsparcia, organizowana zbiórka oraz przekazanie pomocy potrzebującym.

Co roku, pracownicy METRO PROPERTIES biorą również udział w charytatywnym turnieju siatkówki plażowej.

Polityka ekologiczna

 

 

 


Obowiązująca w METRO PROPERTIES polityka ekologiczna zapewnia, że wszystkie nasze działania są zgodne z prawem i służą ochronie środowiska naturalnego:

• spełnieniamy wszystkie wymogi prawne z zakresu ochrony środowiska,

• chronimy zasoby środowiska naturalnego,

• racjonalizaujemy wykorzystanie materiałów i surowców,

• optymalizujemy koszty, 

•  ustawicznie wdrażamy usprawnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w odniesieniu do wymagań środowiskowych.


Efektywne gospodarowanie zasobami

 

 

 


Na lata 2015 – 2019 METRO PROPERTIES zatwierdziło długoterminowe cele zmniejszające negatywny wpływ działalności na środowisko w zakresie zmniejszenia:

• ilości odpadów kierowanych na składowiska,

• zużycia energii elektrycznej,

• zużycia wody,

• emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Polityka samochodowa

 

 

 


Obowiązująca w METRO PROPERTIES polityka samochodowa ogranicza użytkowanie samochodów charakteryzujących się wysoką emisją spalin i dwutlenku węgla, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Certyfikaty Breeam in-use

 

 

 


Od 2012 r. Centra Handlowe M1 poddawane są kompleksowej ocenie w kategoriach „Asset” i „Building management” a uzyskiwane certyfikaty Breeam in-use świadczą o wysokiej efektywności organizacyjnej i zaangażowaniu pracowników naszej organizacji.

W kategorii:

•  ​„Asset” – wszystkie Centra Handlowe M1 uzyskały ocenę „excellent”.

•  „Building management” - siedem z dziewięciu obiektów uzyskało ocenę „excellent” a dwa Centra, M1 Kraków i M1 Poznań uzyskały najwyższą możliwą ocenę „outstanding”.

Białe certyfikaty

 

 

 


W roku 2017 we wszystkich zarządzanych przez METRO PROPERTIES Centrach Handlowych M1 przeprowadziliśmy modernizację oświetlenia mającą na celu zmniejszenie zużycia energii. W wyniku tych działań wygraliśmy przetarg organizowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i uzyskaliśmy świadectwa efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty” potwierdzające uzyskane oszczędności.